Śladami Proroka – Tariq Ramadan

0 76

Instytut Studiów nad Islamem dzięki wsparciu Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształtowania Kulturalnego wydał właśnie cenną publikację autorstwa Tariqa Ramadana.

Książka ofe­ruje świeże i prze­ni­kliwe spoj­rze­nie na życie Muham­mada, pełne trudu, wyzwań oraz nie­zwy­kłych wyda­rzeń. Jest ona z jed­nej strony rodza­jem intym­nego por­tretu osoby nie­zwy­kle skrom­nej, wraż­li­wej i deli­kat­nej, a z dru­giej – kro­niką opi­su­jącą losy peł­nego deter­mi­na­cji i odda­nia spra­wie przy­wódcy, zało­ży­ciela potęż­nego impe­rium, lidera jed­nej z naj­więk­szych wspól­not, reli­gii i cywi­li­za­cji. Praca sta­nowi jed­no­cze­śnie ana­lizę zna­cze­nia przy­kładu, który niósł z sobą Pro­rok w kon­tek­ście naj­bar­dziej palą­cych, kon­tro­wer­syj­nych zagad­nień dla współ­cze­snego świata oraz dla islamu (ubó­stwo, rola kobiet, muzuł­mań­skie prawo karne, wojna, rasizm, rela­cje mię­dzy­kul­tu­rowe i mię­dzy­re­li­gijne itd.). Dobie­ra­jąc fakty oraz opo­wie­ści skła­da­jące się na skom­pli­ko­wany, głę­boki i nie­zwy­kle bujny obraz ducho­wo­ści Muham­mada autor zadaje pyta­nie o to, w jaki spo­sób jego życie wciąż pełni rolę – lub w jaki spo­sób może zacząć ją odgry­wać na nowo – przy­kładu, wzorca, inspi­ra­cji, dzięki któ­rym muzuł­ma­nie będą w sta­nie uwol­nić się od czy­stego, „sztyw­nego” for­ma­li­zmu, w który nie­kiedy popa­dają w swo­jej wie­rze, na rzecz auten­tycz­nej ducho­wo­ści oraz peł­nej zaan­ga­żo­wa­nia i kre­atyw­no­ści obec­no­ści w życiu społecznym.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.